NIE SI SÁM/SAMA

SPOLU KRÁČAME ROVNAKOU CESTOU.

Sme občianske združenie s názvom SPOLOČNOSŤ CARPE DREAM - PREŽI SVOJ SEN, v skrátenom tvare SCD - PSS alebo Spoločnosť. Vznikli sme  09.12.2019 a našim prvoradým cieľom je pomáhať svojim členom plniť si ich sny a zámery. Pre naplnenie nášho cieľa najmä:


- usporadúvame aktivity zamerané na rozvoj duševných a telesných schopností jednotlivcov aj kolektívov a ich následnú motiváciu potrebnú pre ich naplnenie


- organizujeme osvetovú činnosť formou besied, krúžkov, prednášok, seminárov a odborných podujatí v oblasti motivácie, duševného rozvoja, telesného rozvoja a tvorivej činnosti

- organizujeme kultúrne a spoločenské aktivity zamerané na podporu tvorivej a umeleckej činnosti

- zabezpečujeme odborné a stážové pobyty odborníkov a členov Spoločnosti ako aj ich účasť na odborných kongresoch, seminároch, prednáškach v SR a v zahraničí

-  spolupracujeme s organizáciami obdobného zamerania v SR a v zahraničí  

         

- získavame materiálnu a finančnú pomoc na financovanie svojich aktivít